با توجه به ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در مورد نحوه تاسیس ، فعالیت ونظارت بر شرکتهای لیزینگ خدمات قابل ارایه در این حوزه به زودی اعلام می گردد.

بالا