ردیف نام سهامدار درصد
1  شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی  کشوری (سهامی عام) 95%
2  شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) 1%
3  نیروآتیه صبا(سهامی خاص) 1%
4 شرکت کاوشگران بازار سرمایه (سهامی خاص) 2%
5   شرکت نوآوران مدیریت سبا(سهامی خاص) 1%
  جمع کل 100%
بالا