ردیف نام سهامدار درصد
1 شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری 95%
2 شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری 1%
3 نیرو آتیه صبا 1%
4 شرکت معدنی و صنعتی کاوش گران آتیه صبا 1%
5 شرکت پترو آتیه صبا ایرانیان 1%
6 شرکت نوآوران مدیریت سبا 1%
  جمع کل 100%
بالا