امید روحانی

امید روحانی

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره
علی بابا رضا

علی بابا رضا

رئیس هیأت مدیره
ایمان اسلامیان

ایمان اسلامیان

عضو هیأت مدیره
وحید ماجد

وحید ماجد

عضو هیأت مدیره
بالا