با توجه به ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در مورد نحوه تاسیس ،فعالیت ونظارت بر شرکتهای لیزینگ خدمات قابل ارایه در این حوزه به زودی اعلام می گردد.

بالا